Σχήμα 1: Η σημασία της ευθυγράμμισης μεταξύ του οργανισμού και του ατόμου

Το μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου

Πίνακας 1: εφαρμογές της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου